ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ до Публічного Договору

Затверджене ФОП Анохіна О.І.

Директор _____________

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ
до Публічного Договору № _______ від ___________ 2019 на участь у Коворкінгу
(надання послуг оренди робочого місця)

ФОП Анохіна О.І.

Публічний договір приєднання на участь у Коворкінгу ФОП Анохіна О.І., розміщений за адресою: 49000, м. Дніпро, проспект Д. Яворницького, буд. 72, 4 поверх, OLVA BEAUTY PLACE (надалі – Договір) укладається шляхом приєднання особи, що має отримати послуги (Клієнта), до Договору в цілому та прийняття умов Публічної оферти. Клієнт відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України не може запропонувати свої умови цього Договору. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень, Клієнт вправі відмовитися від його укладення.

Заява про приєднання заповнюється українською мовою друкованими літерами. Якщо Коворкінг немає зауважень щодо чіткості та повноти заповнення Клієнтом Заяви про приєднання, остання затверджується Коворкінгом.

З моменту підписання Клієнтом Заяви та затверджується її Коворкінгом Клієнт та Коворкінг набувають прав та обов’язків Сторін, визначених Договором, та несуть встановлену відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання умов Договору.

Підписуючи цю Заяву про приєднання Клієнт засвідчує те, що він:

— ознайомлений з усіма положеннями Договору, повністю розуміє його зміст, значення термінів і понять;
— має вільне волевиявлення укласти Договір на визначених у ньому умовах, без будь-якого примусу чи помилки;
— приймає (акцептує) умови цього Договору шляхом прийняття Публічної оферти та приєднання до Договору в цілому.

Клієнт підтверджує, що відомості наведені нижче є вірними:

Найменування ПІБ
ІПН
Номер телефону
Дата, з якої надається право участі
Строк до
Вартість користування Коворкінгом становить

Сторони узгодили, що ціна надання послуг визначатиметься згідно з умовами Договору та обраного Тарифу.
Підписанням Заяви про приєднання Клієнт підтверджує свою участь у Коворкінгу
ФОП Анохіна О.І., проведення оплати послуг відповідно до умов Договору, а також засвідчує свою згоду на здійснення обробки його персональних даних відповідно чинного законодавства України та умов Договору.

Дата підписання Заяви: ______________ 2019 року

Клієнт

Olva