ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР № К-29/10/19
ПРИЄДНАННЯ НА УЧАСТЬ У КОВОРКІНГУ ФОП Анохіна О. І.

ФІЗИЧНА ОСОБА — ПІДПРИЄМЕЦЬ АНОХІНА ОЛЬГА ІВАНІВНА, код ІПН 2395500641, в особі директора АНОХІНОЇ ОЛЬГИ ІВАНІВНИ, яка діє на підставі Свідоцтва про Держреєстрацію (надалі іменується «Коворкінг»), керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, робить публічну пропозицію Клієнтам (надалі – Публічна оферта), які бажають скористатися послугами Коворкінгу, укласти Публічний договір приєднання на участь у Коворкінгу ФОП Анохіна О. І.

Прийняття (акцепт) Публічної оферти здійснюється Клієнтом у порядку, визначеному цим Договором. Внаслідок прийняття (акцепту) Клієнтом цієї Публічної оферти Договір вважається укладеним.
Надалі у тексті цього Договору Коворкінг та Клієнт можуть разом іменуватись «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ЦЬОМУ ДОГОВОРІ

1.1. Послуги Коворкінгу – послуги щодо організації діяльності та перебування Клієнтів Коворкінгу в приміщенні останнього: надання в користування робочого місця згідно Додатка №1.
1.2. Клієнт – особа, яка звернулась або має намір звернутись до Коворкінгу з метою отримання його послуг.
1.3. Публічна оферта – пропозиція Коворкінгу адресована невизначеному колу осіб укласти цей Договір на визначених умовах.
1.4. Публічний договір приєднання на участь в Коворкінгу — договір, за яким Коворкінг зобов’язується надати свої послуги, визначені у п. 1.1. цього Договору, кожному, хто звернеться до нього, за умови наявності в нього такої можливості, який складається із Публічної оферти (Публічного договору приєднання), Заяви про приєднання до Договору на участь у Коворкінгу.
1.5. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти і цього Договору шляхом заповнення, підписання та передачі Заяви про приєднання( додаток №2) до Договору на участь у Коворкінгу, зразок якої надається Клієнту.
1.6. Заява про приєднання до Договору на участь у Коворкінгу (далі по тексту – Заява) – письмовий документ, бланк якого встановлено і затверджено Коворкінгом, підписаний директором Коворкінгу та Клієнтом, за яким, останній підтверджує свою згоду на укладення Договору на запропонованих Коворкінгом умовах, в якому можуть вказуватись строк, основні побажання Клієнта щодо характеристики та місцерозташування в межах приміщення Коворкінгу майна, яким він користуватиметься, дані та реквізити Клієнта, які є необхідними для надання послуг Коворкінгом. На Заяві обов’язково ставиться відмітка Коворкінгу про прийняття такої Заяви.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Коворкінг зобов’язується надати Клієнту свої послуги, а Клієнт зобов’язується оплатити Коворкінгу плату за надання таких послуг у розмірі, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, за рахунком на сплату послуг.
2.2. Побажання Клієнта щодо певних характеристик та/або місцезнаходження певного майна, яким він бажає користуватися, строку дії Договору, визначаються Клієнтом у Заяві або шляхом заповнення відповідного формуляру чи анкети, чи у інший спосіб, визначений Сторонами. (додаток №3).

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Клієнт зобов’язаний:
3.1.1. оплатити послуги Коворкінгу відповідно до умов даного Договору;
3.1.2. користуватися послугами відповідно до Правил перебування в Коворкінгу.(Додаток №3).

3.2. Клієнт має право:
3.2.1. вимагати від Коворкінгу належного виконання його обов’язків за цим Договором.

3.3. Коворкінг зобов’язаний:
3.3.1. надавати послуги якісно, в повному обсязі та відповідно до умов даного Договору та вимог чинного законодавства України;
3.3.2. у разі неможливості надання послуг за цим Договором, негайно повідомити про це Клієнта, а також докласти всіх зусиль для усунення перешкод для виконання своїх обов’язків.

3.4. Коворкінг має право:
3.4.1. вимагати від Клієнта належного виконання обов’язків за цим Договором;
3.4.2. на оплату послуг в порядку, та на умовах, визначених розділом 4 цього Договору;
3.4.3. залучати для надання послуг за цим Договором будь-яких третіх осіб на будь-яких умовах на власний розсуд та укладати з ними відповідні договори;
3.4.4. відмовити в укладенні Договору у випадку відсутності можливості надання Клієнтові послуг (у тому числі, але не виключно, у зв’язку з нестачею та/або відсутністю необхідного обладнання та/або меблевого устаткування тощо);
3.4.5. не приступати до надання послуг Клієнтові у разі невиконання останнім свого обов’язку щодо оплати послуг Коворкінгу;
3.4.6. припинити Договір в односторонньому порядку або призупинити надання послуг Клієнтові у разі порушення останнім умов даного Договору.

4. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Вартість послуг Коворкінгу визначається відповідно до тарифів на послуги Коворкінгу.(Додаток №4).
4.2. Послуги Коворкінгу сплачуються Клієнтом на підставі рахунку. Строк сплати встановлюється за домовленістю сторін, який відображується у заяві про приєднання до Договору на участь у Коворкінгу.
Порядок здійснення оплати:
4.2.1. Завдаток у розмірі 50% від договірної ціни з дати підписання цього Договору та отримання рахунку.
4.2.2. Та 50% від договірної ціни на день початку Коворкінгу.
4.3. Оплата проводиться шляхом безготівкового переказу грошових коштів на поточний рахунок Коворкінгу протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання Клієнтом рахунку.
4.4. Коворкінг залишає за собою право змінювати Тарифи в односторонньому порядку, без попереднього погодження із Клієнтом.
4.5. Вартість Коворкінгу з моменту передплати — не змінюється.
4.6. Сума, що підлягає до сплати, встановлюється відповідно до Тарифів на послуги Коворкінгу, чинних на момент здійснення оплати, та доведених до відома Клієнтів.
4.7. Сплачені, але не невикористані у встановлені терміни послуги, вважаються наданими. Вартість їх не повертається. Замовник визнає і розуміє, що Виконавець, при наданні Замовнику абонементу, резервує йому необхідну кількість робочих місць, які в період надання послуг не надаються третім особам.
4.8. У разі несплати послуг Замовником в порядку, встановленому цим розділом, у Виконавця не виникає зобов’язання з надання Замовнику послуг.
4.9. Укладаючи цей Договір Клієнт підтверджує, що ознайомлений з діючими на момент укладення Тарифами.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. При наявності вільного місця у приміщенні Коворкінгу, останній надає свої послуги Клієнту з дня підписання Клієнтом Заяви, сплаченим рахунком та затвердження її керівником Коворкінгу.
5.2. Невід’ємною частиною цього Договору є Правила перебування в Коворкінгу. (Додаток №3).
5.3. Час роботи Коворкінгу з 9.00 до 18 00 кожного буднього та вихідного дня.

6. НЕРОЗГОЛОШЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. Сторони погоджують дотримуватися нерозголошення конфіденційної інформації.
6.2. Сторони зобов’язуються не розголошувати конфіденційну інформацію, до якої вони віднесли будь-яку інформацію про їх діяльність, отриману під час виконання Договору, зокрема, але не виключно, стосовно проектів, минулих та майбутніх заходів, фінансів, структури, управління, програмних продуктів та засобів, цін та вартості послуг Сторін, контрагентів Сторін, інших питань діяльності Сторін.
6.3. Передача Стороною третім особам інформації, що становить конфіденційну інформацію, допускається лише за письмовою згодою іншої Сторони, окрім випадків, коли така передача стосується безпосереднього виконання умов цього Договору, або якщо вимога про надання такої інформації пред’явлена компетентним органом та базується на законі, а також допускається передача Коворкінгом інформації щодо Клієнта, якщо це необхідно для захисту порушених прав та інтересів третіх Сторін у зв’язку з діяльністю Клієнта, яка пов’язана з перебуванням у Коворкінгу.
6.4. Сторона, яка порушила умови цього Розділу, зобов’язана відшкодувати потерпілій Стороні збитки, які вона зазнала внаслідок такого порушення, у повному обсязі.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та/або чинним законодавством України.
7.2. Клієнт несе відповідальність за збереження майна, наданого йому в користування, в повному обсязі. Вартість завданих майну Коворкінгу збитків встановлюється Коворкінгом в Акті (Додаток №5), виходячи із звичайних цін на аналогічні товари та/або послуги на момент знищення або пошкодження майна.
7.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором в разі виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють, зокрема, але не виключно, стихійне лихо (землетрус, повінь, тайфун, ураган, інше стихійне лихо), воєнні дії, військові операції будь-якого характеру, масові захворювання (епідемії, епізоотії), страйки, рішення і дії органів влади, які перешкоджають виконанню цього Договору. Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини як на причину невиконання чи неналежного виконання своїх зобов’язань, зобов’язана негайно з урахуванням характеру вказаних обставин, але не пізніше 5 календарних днів, повідомити про це іншу Сторону. Факт виникнення і припинення усіх форс-мажорних обставин засвідчується відповідними документами, які згідно з чинним законодавством України є підтвердженням таких обставин.
8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі розбіжності і спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. Сторони зобов’язуються докласти усіх зусиль, щоб вирішити майбутні розбіжності, спори в досудовому порядку.
8.2. У разі, якщо Сторони в результаті переговорів, не змогли досягти взаємної згоди щодо розбіжностей, що виникли, а також, якщо одна з Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір вирішується у судовому порядку, передбаченому законодавством України.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту акцепту Клієнтом умов Публічної оферти та умов цього Договору.
9.2. Строк дії Договору визначається Клієнтом у Заяві, з метою уможливлення подальшого планування діяльності Коворкінга (зокрема, визначення наявних місць у Коворкінгу тощо). У разі, якщо у Заяві не вказано інше, Договір вважається укладеним на 1 (один) календарний рік з моменту укладення.
9.3. Якщо після спливу строку дії Договору жодна із Сторін не виразила свого волевиявлення на припинення відносин, строк дії Договору автоматично продовжується на той самий строк на умовах, дійсних на момент такої пролонгації.
9.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.
9.5. Клієнт має право розірвати цей Договір достроково, попередньо повідомивши про це Коворкінг в розумний строк, подавши уповноваженому представнику Коворкінгу Заяву про припинення дії Публічного договору приєднання на участь в Коворкінгу у вільній формі із зазначенням дати припинення дії цього Договору.
9.6. Коворкінг має право припинити цей Договір достроково, попередньо повідомивши про це Клієнта.
9.7. Прийняттям умов цього Договору у зв’язку з наданням послуг Клієнт надає Коворкінгу згоду на збір, обробку та передачу його персональних даних, зокрема, але не виключно на отримання, внесення в бази даних, поширення, передачу третім особам, доповнення чи іншу зміну, знищення та інші дії, які може вчиняти Коворкінг з даними Клієнта, в письмовій, усній, електронній формі, включаючи, але не обмежуючись наступними даними: прізвище, ім’я, по-батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, дані електронної пошти, номерів засобів зв’язку, а також інші дані, добровільно передані ним Коворкінгу. Клієнт підтверджує свою згоду на те, що у випадку необхідності його персональні дані можуть бути оброблені та надані третім особам. Клієнт підтверджує, що ознайомлений та розуміє свої права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних».
9.8. Сторони підтверджують правильність вказаних ними у цьому Договорі та при вчиненні Акцепту реквізитів та зобов’язуються своєчасно повідомляти іншу Сторону про їх зміну, у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних з цим негативних наслідків.
9.11. Клієнт стверджує, що він до моменту вчинення Акцепту (приєднання до цього Договору) ознайомився з усіма його умовами, та усвідомлюючи їх зміст, без будь-якого примусу чи помилки уклав цей Договір, на визначених Коворкінгом умовах.
9.12. Дія цього Договору (навіть після здійснення Акцепту Клієнтом) не поширюється на випадки укладення окремого двостороннього письмового договору між Коворкінгом і Клієнтом.

10. РЕКВІЗИТИ КОВОРКІНГУ

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ АНОХІНА ОЛЬГА ІВАНІВНА

ІПН 2395500641
Адреса Коворкінгу:
49000, м. Дніпро, просп. Д.Яворницького, буд. 72,
4 поверх OLVA BEAUTY PLACE
к/р 5169 3305 1948 4725
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Дніпро, МФО 305299.

Додатки до Договору

Заява про приєднання

КОМПЛЕКТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ згідно з ПУБЛІЧНИМ ДОГОВОРОМ

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ

Акт приймання-передачі згідно Публічного Договору приєднання на участь у Коворкінгу

АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ОБЛАДНАННЯ:

для перукарів
для майстрів манікюра
для косметологічного кабінету

Olva